Zlatý fond > Diela > Korešpondencia Jána Hollého


E-mail (povinné):

Ján Hollý:
Korešpondencia Jána Hollého

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Bohumil Kosa, Robert Zvonár, Viera Studeničová, Michal Belička, Zuzana Babjaková, Zdenko Podobný, Ivana Gondorová, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Erik Bartoš, Ida Paulovičová, Katarína Tínesová, Peter Páleník, Barbora Majerníková.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 33 čitateľov


 

List 12. Martin Hamuljak

[210] (20. VII. 1826)

Admodum reverende domine paroche, domine patriota mihi singulariter colendissime!

Felix Poematum ex Homero, Ovidio et pluribus aliis in dulcem nostram lingvam maternam ab Admodum Reverenda Dominatione Vestra perfecta translatio, eidemque praemissa Prosodia Slavica,[211] singularem in me amicisque meis literarum Slavicarum cultoribus excitavit erga pretiosam Admodum Reverendae Dominationis Vestrae personam amoris et fiduciae sensum; in cujus tesseram quemadmodum recentissima literaturae nostrae producta, lectorium quippe librum Čjtanka, et Elenchum vocabulorum Europaeorum cumprimis Slavicorum Magyarici usus Admodum Reverendae Dominationi Vestrae prius jam misimus,[212] ita modo etiam Historiam literaturae Boh-Slavicae, a celebrato Josepho Jungmann humaniorum professore Pragensi elaboratam in accluso mittimus et dono offorimus.[213]

Ea, quae Admodum Reverenda Dominatio Vestra praevio opere praestare dignabatur, cupedia sunt, quae legentem ad desiderandum plura amaene incitant, eum vero, qui illas propinavit, plura ad suppeditandum quodammodo obligant.

Hoc, communis rumor, et quo Admodum Reverendam Dominationem Vestram animatam suspicimus, literaturam nostram promovendi, et popularibus benefaciendi studium, spem nobis tribuunt firmissimam: quod Admodum Reverenda Dominatio Vestra a continuatione eorum, quae in Parnasso Slavico tam feliciter caepit, haud destitura, imo vero eodem, quo hucdum, zelo ad provehendam hoc tenore popularium culturam et felicitatem ultro collaboratura sit.

Atque in hujus fiducia Admodum Reverendam Dominationem Vestram ad fovendam nobiscum in re literaturae communionem provocare, eamque una facere propositionem constituimus: utrum Admodum Reverenda Dominatio Vestra manu scriptos Suos labores ex obtutu nitidioris typi ad hujatem Regiam universitatis typographiam pro impressione mittere, atque in vicem usitatorum antea apud nos et fratres Bohemos, ita dictorum Schwabachicorum caracterum, caeteroquin pro Slavicis haberi nequeuntium, latinos, qui et elegantia et oeconomia magis se commendat, et pluribus dialectis Slavicis communes sunt, imo jam apud nos etiam et Bohemos induci incipiunt, penes impressionem adhibendos jubere, eatenusque et ratione exactae typi correcturae, quam, observata alioquin MScripti orthographia, gratuito perficiendam ipsi in nos assumimus, nos in consortium curarum vocare, partemque harum nobis credere non dignabitur?[214]

Pretiosissimis in reliquo commendatus affectibus, singulari cum cultu persevero

Admodum Reverendae Dominationis Vestrae humillimus servus Martinus Hamulják[215]

Budae 20. Julii 1826[210] Originál i koncept listu je v LAMS. Na koncepte po boku je táto adresa:

Admodum reverendo domino Joanni Hollý, ecclesiae Madunicensis parocho zelantissimo & & domino mihi sing. colendissimo in Madunic.

(Preklad: „Veľadôstojnému pánu Jánovi Hollému, horlivému farárovi cirkvi madunickej atď., obzvlášte mi veľaváženému pánovi v Maduniciach.“)

[211] Hollého Rozličné básňe (1824) vyšli „s predstavenú prozódiú“.

[212] Hollý príjem Kollárovej Čítanky i Leškovho Elencha potvrdil už predtým v liste kanonikovi Palkovičovi (pozri list 11), domnievajúc sa asi, že knihy sú od neho.

[213] Historie literatury české Josefa Jungmanna (1773 — 1847), vtedy profesora na pražskom akademickom gymnáziu, vyšla v Prahe 1825.

[214] Hollého diela (Rozličné básňe, Virgiliova Eneida, Svatopluk) vychádzali u Jelínka v Trnave a boli tlačené švabachom, ktorý sa pôvodne pokladal za slovanské písmo. Počnúc Cirillo-Metodiadou tlačili sa ďalšie diela Hollého v Budíne „literámi Král. univers. tlačárňe“, a to latinkou; výnimkou bol iba tzv. rýmovaný Katolíckí spevňík z roku 1846, ktorý znova vyšiel v Budíne vytlačený švabachom.

[215] Preklad latinského listu do slovenčiny:

Veľadôstojný pán farár, obzvlášte mi veľavážený pán vlastenec!

Skvelý preklad Básní z Homéra, Ovídia a viacerých iných do našej sladkej materčiny, vyhotovený Vašou Veľadôstojnosťou, a predstavená mu slovenská prozódia vzbudili vo mne a mojich priateľoch, milovníkoch slovenskej literatúry, nezvyčajný pocit lásky a dôvery voči vzácnej osobe Vašej Veľadôstojnosti; na dôkaz toho už predtým sme Vašej Veľadôstojnosti poslali najnovšie plody našej literatúry, a to školskú knihu Čítanka a Elenchus vocabulorum Europaeorum cumprimis Slavicorum Magyarici usus, a teraz pripojene tiež posielame a dávame do daru Históriu literatúry česko-slovenskej, spracovanú slávnym Josefom Jungmannom, humanitným profesorom v Prahe.

To, čo Vaša Veľadôstojnosť ráčila podať v uvedenom diele, sú delikatesy, ktoré v čitateľovi prebúdzajú chuť po ich rozmnožení, a toho, kto ich podal, istým spôsobom zaväzujú poskytovať ich.

Toto a všeobecná verejná mienka, v ktorej s obdivom pozeráme na Vašu vznešenú Veľadôstojnosť, ako aj úsilie napomáhať našu literatúru a pracovať v prospech krajanov dodávajú nám najbezpečnejšiu nádej, že Vaša Veľadôstojnosť v rozvíjaní toho, čo tak šťastne započala na slovenskom Parnase, neustane, ba s tou istou horlivosťou, ako doposiaľ, bude týmto spôsobom ešte viac spolupracovať na povznášaní kultúry a blaha krajanov.

A v tejto dôvere sme sa rozhodli vyzvať Vašu Veľadôstojnosť k spojeniu s nami pri napomáhaní literatúry a zároveň predložiť návrh, či sa Vaša Veľadôstojnosť uráči svoje rukopisné práce vzhľadom na úhľadnejší typ poslať na vytlačenie tunajšej Kráľovskej univerzitnej tlačiarni a okrem toho pri tlači vysloviť súhlas, aby sa namiesto predtým u nás i u bratov Čechov používaných takzvaných švabachových litier, napokon nevyhovujúcich slovanským dielam, použili latinské litery, za ktoré sa aj ich vzhľad i úspornosť viac prihovára a spoločné sú pre viaceré slovanské nárečia, ba začínajú sa zavádzať aj u nás a u Čechov, a čo sa týka dôkladnej korektúry tlače, ktorú preberáme zdarma na seba pri úplnom zachovaní pravopisu pôvodiny, urobiť nás účastnými na starostiach a zveriť nám ich časť.

Napokon odovzdaný do najvzácnejšej priazne, zostávam s osobitnou úctou

Vašej Veľadôstojnosti najponíženejší služobník Martin Hamuljak

V Budíne 20. júla 1826

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.