Zlatý fond > Diela > Korešpondencia Jána Hollého


E-mail (povinné):

Ján Hollý:
Korešpondencia Jána Hollého

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Bohumil Kosa, Robert Zvonár, Viera Studeničová, Michal Belička, Zuzana Babjaková, Zdenko Podobný, Ivana Gondorová, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Erik Bartoš, Ida Paulovičová, Katarína Tínesová, Peter Páleník, Barbora Majerníková.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 33 čitateľov


 

List 74. Martinovi Hamuljakovi

[1027] (21. XII. 1841)

21. prasinca

Najdraží prátelu!

Posílám pesňiček 10. Titul sa predloží: Katolíckí spevňík.[1028] Porádek, kde která má stáť.[1029] S prvého zvazčeku kedisi o s. Duchu po Eve poslaného vitahnú pesňe a položá do svého porádku podla obsahu tu zaslaneho:[1030]

1. Na Obrezáňí Krista Pána neb na Noví rok. 4. O najsvaťejšém méňe Ježiša. 18. Na Škaredú stredu pri popelci. 30. Na Kvetnú neďelu. kdesi pri konci: Na hodi neb na posvácáňí chramu. Za rímského otca pápeža. Za krála. Na památku strašlivéj povodňe Váhu 1813.

Tito sa položá na své místo, jako v obsahu stojá.

V tem 1. zvazčeku pesňička o s. Žofii a troch jéj cérách, nekde v prostredku stojícá, položí sa pred s. Jánem Nepomúckím, jako je v obsahu.

Do teho 1. zvazčeku doložá sa pesňički z iních zvazčekov o svatích, k. p. o s. Agneši, Iná o s. Florianovi, o s. Klári, Ina o s. Rochovi, Iná o s. Vendelínovi, Ina k bl. P. Marii &, jako v obsahu.

Mislel sem s predku, že bi najľepší porádek bol začať od Noveho roku od mesáca ledňa pesňe, čo bi mohlo biť, kebi len o samích svatích boli; poňeváč ale podla cirkevného roku, jako je v služebňíku neb misáli a v evanďeliách, advent je prví, potom Vánoce &, aj pesňički o svatích tím poradkem cirkevného roku položiť sa majú. Prvá tehdi s pesňí o svatích bude o s. Ondrejovi, potom o s. Franciškovi Ksaverskem & &, konečňe o mláďátkách a za túto hned sa položí o ss. Troch králoch, o s. Pavlovi pústevňíkovi a ostatné radem, jako nasleduju a v obsahu stojá.

Pesňički v menších zvazčekoch po s. Duchu do včilka posílané nech daju napred všecki do porádku, k. p. k omši, adventne, póstné, veľkonočné & a potom podla obsahu jích kladú. Ti, kterích je vác na ňekterí čas anebo slavnost a sú pretrhnute, počárané, vipísal sem aj začátek, a to len pre Ňích samích, abi jích tak jednu za druhú bez omílu položiť mohli. Co keď sa staňe, móžú ľepšej pretrhnut a počárať. A tak obsah tento aneb úkaz aj pre kňihtlačára poslúží, nebude treba noví zhotoviť, dodá-li sa za každú pesňú počet strani, kďe která vitlačená stojí, prečo i místo na konci viňechané je.

V ňekterích pesňičkách nápis aneb titul napraviť sa mosí takto:

IX. Iná pri najsvaťejšéj obeťe omše s. Pripravme srdca horlivu,[1031] pridá sa: Iná, jak tu v obsahu stojí.

XXVII. Zetre sa: Na Velkí pátek Kajíceho hríšňíka, a položí sa: O umučeňú Krista Pána, jako tu v obsahu stojí.

XXVIII. Pridá sa: Iná o umučeňú Krista Pána: Hrozné ďivadlo.

XXXI. O s. kríži: Ó kríže, slávo kresťanov. Až ňestojí: Na Smrtnú ňeďelu, pridá sa jako v obsahu.

XXXIV. V pesňi o umučeňú Krista Pána, která sa začíná: Ó už na kríži král ňebes, zetre sa nápis O umučeňú Krista Pána a položí sa tento jako v obsahu: Na Veľkí pátek o umučeném Kristu Panovi.

XLI. K pesňi na svátek Nanebevstúpeňá Krista Pána sa začínajícej: Z milími Kristus náš vodec, pridá sa: Iná na svátek Nanebevstúpeňa Krista P., jak v obsahu.

L. V pesňi o prevelebnej svátosťi oltárnéj začínajícéj sa: Najlaskavejší Ježišu, premeňí sa napis takto: Iná o najveľebňejšéj svatosťi oltárnej, jako v obsahu.

LXXV. Na Hromňice neb Očisťováňí Panni Marie pridá sa: Iná na Hromňice & & &.[1032]

Ostatné až bi sa ešče čo premeňit malo, nech sa ľen obsahu držá a tak aj nad pesňami položá.

Počet rímskí jak v Odách ja chcel sem zadržať, aľe sem premeňil úmisel, že predca Rímaňi k. p. 40 písali XL, ňe jako tam je XXXX &. Či bi to asnaď podla novej modi bolo, čo sem já ňikďe ešče ňečítal.[1033] Ale čo moda proťi potrebováňú Rímánov?

Obsah tento s posledními timi pesničkami včil poslaními ňech panu cenzorovi k prehlednuťú dajú. Je-ľi ten cenzor ešče p. Derčík, či druhí?

Dá-li p. boh zdraví, ešče nekteré pesňički k doplňeňú zložím, zakáď sa vitlačit budú mocť.

Po práve páňi bívajú mudrejší. Mohel biť s tíchto pesňí zvazek jeden osobitní, trebas posľední, ridšej tlačení, boli bi sa za ten čas ňekteré ešče aj rozmnožili a tak do III. zvazku za Slávem & mesto ňích mohla sa položiť Prozodia a Rozľičné básňe, na IV. mala bit dosť sama Eneida. Aľe v tích časoch, keď sa podpisovaňí ohlasovalo, ňeveďel človek, bude-ľi jích toľko a na 1. zvazku rozeslaném stojí: ve štiroch zvazkoch,[1034] čo je ňeskoro, už je amen Skaľičanom. — Včil na listi odpoved: Obraz a životopis mohel biť dávno hotoví, kebi bol Petrovič vácej na to dbal.[1035] Včil aľe míňá, že ho až do IV. zvazku položá. Za to prosím, abi radšej do III. dali pre jednu i pre druhú príčinu. Radšej buďem, čo sa zhola viňecha ze všeckích zvazkoch, nežľi bi mal v tem IV. pred Rozľičními basňami a Eneidú stáť. Na póvodních básňách vác zakládám než na preloženích.[1036] Však v ňem budu ména podpisatelov[1037] a chibi ťisku. Za čo ešče ráz prosím.[1038]

Pre mňa je horšá chiba v našéj po dvakrát mesto ve našéj, než spiňilí mesto spaňilí; nebo je — U jambus, kterí ňijako v hexametri stáť ňemóže mesto daktila — U U. V exemplári, s kterého sa tlačí, je ve našéj, jako má biť.[1039]

Čo sa dotíká osobitného vidáňá pesňí, ňech urobá, jako sa Jím lúbí; koľko chcú exemplárov a po jakej chcú ceňe, to všecko na Ňích zaňechávám.

Titul tento Spevňík katolíckí & v III. zvazku bez ména, v osobitních asnaď i meno bi sa doložiť mohlo.[1040]

Predmluva ňebuďe žádná; než na osobitnem papírku, kterí bi sa ľen ňekam, ňe však zvazaní, za titul pristrčil, jak do III., tak do osobitného zvazku ľen tím Slovákom, kterí v húdbe a speve v duchu národném zbehlejší sú; kďe bi sa žádali o prichistáňí a dostaňí súcích nót; ostatním ale nezbehlím aňi bi sa neposlali. Češí v téj veci majstri, naší Slováci učňi. Táto však žadosť až po vitlačeňú lepšej bi sa zhotovila. Mosel bich vipísať i nohi veršovňícké, dlhe a krátké, abi tak podla času náspevi aneb melodie skládali; a potom len počet ostatních nasledujících pesňí podla ňích spívať sa majících. Len desať druhov veršov je; k tomu aľe príjdu rozdílne nóti vanočné, póstne, velkonočné &. O tomto však si vác i potom rozmislíme.[1041] Dva ex. jak na obálce — —[1042][1027] Originál listu je v LAMS. Popísaný je po všetkých štyroch stranách až do konca, ale bez zakončenia. Nevieme, kde je pokračovanie tohto listu, nie je však vylúčené, že v tomto prípade ide o pás papiera, ktorý sme s výhradami pripojili k listu 73. Chýbajúci rok v dátume určujeme podľa spomínaného tzv. metrického spevníka.

[1028] V liste 73 navrhoval Hollý ešte tri eventuality pre názov spevníka.

[1029] Tento „porádek“ na zaradenie piesní síce nepoznáme, ale aj ten sa vzhľadom na definitívne vydanie Katolíckeho spevňíka v III. zväzku Básňí pozmenil.

[1030] Bol to list 72, s ktorým Hollý poslal 141 piesní, teraz k nim pripojil ďalších desať, ale ani to ešte nebol úplný počet.

[1031] Incipit tejto piesne v Básňach (III, s. 181) je: „Pripravme v srdcách horľivú.“

[1032] Ako vidno z porovnania týchto úprav s definitívnym vydaním, Hamuljak až úzkostlivo presne zachovával všetko, ako navrhoval Hollý.

[1033] V Hollého Ódach v I. zväzku Básňí sa skutočne rímska štyridsiatka písala ako XXXX (s. 237 — 251), no v Kat. spevňíku v III. zväzku Básňí Hamuljak zas vyhovel Hollého želaniu a písal už štyridsiatku v podobe XL (s. 218 — 227), hoci prvé písanie bolo tiež zvyčajné a nebola to teda „nová móda“, ako sa vyjadril Hollý.

[1034] Na titulnej strane súborného vydania bolo uvedené: Ve štiroch zvazkoch, a to na každom zväzku osve. — Z tejto zmienky zároveň vysvitá, že v čase písania tohto listu rozposlal sa na predplatiteľov iba prvý zväzok Básňí Jana Hollého.

[1035] Petrovič zas v korešpondencii s Hamuljakom obviňoval Hollého, že práve on odkladal portrétovanie.

[1036] preložeňá — preklady

[1037] podpisatel — predplatiteľ

[1038] Hollého portrét i životopis sa predsa dostali do III. zväzku.

[1039] Narážka na tlačové chyby sa týka I. zväzku Básňí, a to na s. 92 v 15. riadku (spiňilé m. spaňilé) a na s. 103 v 10. riadku (v našéj cirkvi m. ve našéj cirkvi), na čo sa upozorňuje v „Omíloch“ v IV. zväzku. Pri označení jambu sa Hollý zrejme pomýlil.

[1040] Hollého Katolíckí spevňík, zaradený v III. zväzku Básňí, vyšiel súčasne aj ako samostatný odtlačok s názvom Katolíckí spevňík obsahující pesňe na všecki víročné slavnosťi a svátki, jako též pesňe o svatích božích, a v rozľičních časoch a potrebách. Od Jana Hollého. Vidaní od Spolku milovňíkov reči a literaturi slovenskéj. V Buďíňe, literami Král. uher. univers. ťiskárňe. Vytlačený bol latinkou bez uvedenia roku vydania.

[1041] Známe nám exempláre spevníka nemajú nijaký predhovor. Tento spevník (1842) nebol ani znotovaný.

[1042] Tu sa list končí (pozri úvodnú pozn. k tomuto listu).

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.