Zlatý fond > Diela > Korešpondencia Jána Hollého


E-mail (povinné):

Ján Hollý:
Korešpondencia Jána Hollého

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Bohumil Kosa, Robert Zvonár, Viera Studeničová, Michal Belička, Zuzana Babjaková, Zdenko Podobný, Ivana Gondorová, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Erik Bartoš, Ida Paulovičová, Katarína Tínesová, Peter Páleník, Barbora Majerníková.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 33 čitateľov


 

List 72. Martinovi Hamuljakovi

[995] (23. V. 1841)

23. mája

Najdražší pratelu!

Posílám dosavád hotovích 141 nábožních pesňí, samích metrickích, jakích mi, nakolko mi povedomo, aňi jednéj, Češi jednu, luteráňi dve maju. Každá je na osobitném listku písaná a počtem neznamenaná pre tú príčinu, že chcem i dál ve skládánú pokračovat, zakád ňepríjďe čas jích tlačiť, abi sa každá tam strčiť mohla, kam bude patriť; a potom pred samím ťiskem prosím, ňech sa Jím ňeťaží od prvéj až do poslednéj počet rímskí nad každú, čo potrebné ovšem bude, položiť. Posílám porádek podla kalendára, v kterém stoja,[996] až bi sa prihoďilo, že bi sa ňejak pomíšali, abi zas každá na svoje místo postavena biť mohla.

O každém svatém, kterému ke cťi len kde jakí kostel a kde jaká kaplnka v ňitranském biskupstve posvaťená je, jedna sa nachádzá. Podobňe, kebich veďel, kďe kterému svatému chrám boží anebo kaplnka založena je a o jeho živoťe kolkotolko bich sa mohel dočítať, i v arcibiskupstve našem ostrihomském, v bistrickém & &, kterábi ešče chíbala, tú bich spravil.

Nech teda zavčasu tito nábožné pesňe daju cenzorovi, abi jích pomáľi prezíral. Nevím, je-ľi dovčilka takím p. Derčík.[997] Já sem sa kritického vipísáňá životov svatích pri tíchto panegiricolirickích spevoch anebo slávospevoch držal, ne puhích legend.

Míňím ešče, nakolko mňa p. boh živit bude, že sveta sa už odríkám, napred ešče 60 metrickích k uplnéj potrebe zložit, abi jích mohlo bit 200 samích metrickích, a potom až sa dám na rimované až do smrťi, nakolko duch mi stačit bude.[998]

S tíchto aľe pesňí v 3-ém zvazku tlačit sa majících ňekolko eksemplarov, 10 nebo 20, ňech daju osobitňe vitlačiť. Ňekteré poslúžá mňe samému, abich pri úplném už zhotoveňú ostatních ňemosel jích znovu prepisovat; ňekteré zas bi sa mohli rozeslat komponistom, kterí bi na ňe melodie skládali.

Co sa už mňa sameho tíká, je samá bída, psota, boľest a trapeňí. Psota je následek zlého hospodareňa kucharki loňejšeho roku. Na to lichva na paprčki a na hubi je nezdravá; a včil maslo najlepšej sa malo zbírat. Dva volki sa aňi na pašu nevihnali, abi neopadli, dobre sa jím dávalo doma žrat a popravené tento štvrtek pred s. Duchem na trhu ve Fraštaku[999] sa mali predat a druhe kúpit; bol bi nekterí zlaťíček vistal: a hle, aj tích papule už bolá, žrat nechcu, opadájú; darmo sa na ňe trovilo; tak i sviňe.

Aľe ňe ľen lichvu paprčki bolá, než i mňa sameho. Loňejšého roku prava noha bolela, takže za celích osem tídňov aňi kroka sem urobit nemohel; levá bola v pokoji a včil začala i táto 2. maja; a jak dlho bude, nevím sám. Mosím ustavičňe sedet, až i zlatu žilu velmi palčivu sem si visedel, viseďel sem i úsad, kterí včil prešel do levého klba a začína zas chrbetná kost pod samíma lopatkama bolet, krem toho svrbí ťelo. V noci ani na jednem ani na druhem boku spat nemóžem. Mosím franciškara[1000] mat.[1001] Za ti cele tri tídňe sem ani jednej pesňički nespravil, len tito dosti bídno prepísal.

Preto Jím ani čas včil oznámit nemóžem, na kterí bich do Prešporku íst mohel.[1002] Čím skór, tím bi lepšej bolo; ale až budem moset cele leto sedet, bude to robota. A jako sa do teho Prešporku, keď nemam čo statečneho obléct, všecek ošúchaní a vihubení ukážem? Čo bude robit chlopkáňí a trepaňí srdca? Neprisporí-li ta cesta smrt. Predešle zmalovaní čili narajsováňí tuším predca len bolo utrafené.[1003] Mňe sa zdalo, že tak vizíram, ked mam veľke vlasi, jako sem vtedi mal. A kebi sa s tíchto volačo odnalo, asnaď bi lepšej vipadlo. Ale čo je po všeckích márnostách sveta. I po Velkéj noci pre istí neduh, kterí ne tak davno prestal, nebol bich mohel íst do Buďína.[1004]

Po druhé pre boleňí nohi, že porad len jako vazeň sedet mosím, nemohel sem ani podpisovatelov[1005] nekterích nazbírat; aľe však i to ve znamost okoličním vešlo a u vicearchidiakonov sa podpísaľi. U nás aľe šest nebo sedem.[1006] Ve svatojanskem videku, jako sem počul, okolo peti[1007] &.

Jediní Juro Obermajer, urminskí farár, sa u mna ohlasil, nech teda ho, až nebude v topolčanskem vídeku zapísaní, medzi podpisovatelov nezabudnú viložit.[1008] Nedal ništ.

Druhí sa ohlasil poručňík vojska tu u nás ľežíceho, aľe už do Slézka, do Opavi odešleho, a tu jeho je méno.[1009] Snad skrz Brno bi sa mu to mohlo dodat. Dal dva zlate na stríbre, které včil ešče neposílám, že sem jích prepil na pálenem, ktereho pre bolest nohi vác píjám, a tak keď sa pomastí s ňím hrdlo, neni treba mastit a natírat nohi.

Krem toho všeckeho trápeňí mám s tu opilu Dorú, kucharku, která ked chcela ešče plat mat a jéj brat ze sklením okem ho pítat anebo poradek on učiňit chcel, napravil sem ju k vikariušovi jakožto prvemu mojemu sudcovi, abi tak bol konec všeckéj mrzutosti. Tento podla svedectva obci, kostelníkov a vicearchidiakona (dobrovodského farara, Jókeó)[1010] nenasudil jéj ništ a mňa od všeckeho dalšeho platu oslobodil. Nespokojena tím vivolala mňa na proces do stolice. Tam nacigaňila. Tak stojí: „Actio & — — — Pars J. non tantum quod partem A. pro integro hoc (23 an.) servitii tempore non exolverit ac ita fl. 2366 et 40 x. restantiarius manserit; verum etiam dum sui exolutionem petiisset, eandem non scitur, qua de causa die 24. X-bris 1839 die quippe, qua Caena Domini celebrabatur, pro scandalo plebis sibi creditae, postpositaque omni sacerdotali mansvetudine propria manu crudeliter verberare ac etiam cruentare non abhorruerit; sed et per capillos partem A. ex aedibus parochialibus ad plateam extrahendo, ad lacunam projicere voluerit, plura graviora, forsan ipsam mortem parti A. intullisset, nisi propria partis J. servilis familia de innocentia partis A. convicta eandem partem A. ex crudelibus partis J. manibus eliberasset — — —[1011]

Tak teda človeka zaohavila. Ja sem sa s nu zjednal na 13 rokov po sto, na devat, ked už pila, po padesati a na tri po ništ. Ona si čítala na všecki po sto. Pred vikariušem písebne zeznala, že 1352 vibrala. Ostatne nebolo na škodi dost.[1012] Nebil sem ju, ani za vlasi na ulicu netahel. — Terminus comparitionis[1013] bol 22. maja; a tak i prokuratora sem si mosel vzat. Taku teda mrzutost, ostudu, trapení mám, ked bich najvac pokoj potreboval, abich pesňički dál skladat mohel.

Petrovič bol u mňa okolo 5. mája, že už nadobul chuti tam k Ňím.[1014] Kebi len slovenskí kázaval, ináč vác času mosí potrebovat, kterí bi na naše veci vinaložit mohel.

Majú-li Opis milosťivích obrazov bl. Panni Marie, matki božej &, od neboheho Jordanskeho. V Prešporku písmem Belnaiho ďedičov 1838. Z obrazmi a oltarmi. Tento bich Jim milerad poslal, jako i Odisseu Homerovu, abi celeho Homera mali, až bi chceli.[1015] P. Gábora tež srdečne pozdravujem, bol dobrí človek a nevinní.[1016] Nech Jích p. boh zdraveho dlho živí. J. H.

Obsah a porádek nábožních pesňí.

Na Obrezáňí Krista Pána neb na Novi rok.

O ss. Troch králoch.

O s. Pavlovi, pústevňíkovi.

O najsvaťejšém méňe Ježiša.

O bl. Margeťe, panňe, Béli IV. krála uherského céri.

O s. Jánovi Almužňíkovi, biskupovi a viznavačovi.

O zaslúbeňú bl. Panni Marie.

O obráťeňú s. Pavla, apoštola.

Na Hromnice aneb Očiščováňí bl. Panni Marie.

Na Hromňice pri próvode.

O s. Blažejovi, biskupovi a mučedelňíkovi, proťi boľeňa hrdla patrónovi.

O s. Doroťe, panňe a mučedelnici.

O s. Apoléňe, panňe a mučedelnici, proťi boľeňú zubov patrónce.

O s. Vaľentinovi, biskupovi a mučedelňíkovi, proťi padúcéj ňemoci a vredov patrónovi.

O s. Juľiaňe, panňe a mučedelňici.

O s. Margeťe s Kortoni.

O s. Maťejovi, apoštolovi.

Na Škaredú stredu pri popelci.

O s. Kazimírovi, kňížaťi a viznavačovi.

O s. Jánovi, od boha milosrdních zakladatelovi.

O s. Gregorovi, pápežovi a cirkvi učitelovi.

O ss. Cirillovi a Metódovi (Crhovi a Strachotovi), slovenskích národov apoštoloch.

O s. Jozefovi, bl. Panni Marie žeňichovi, Kristovém pestúnovi.

O s. Benediktovi, opátovi.

O s. Šimeónovi mláďeňečkovi, roku 1472 v Tridenťe od židov hrozňe umučeném.

O s. Gabrielovi, archanďelovi.

Na svátek Zvestováňá bl. Panni Marie.

Na ďeň sedmiboľestnéj bl. Panni Marie.

Na Kvetnú ňeďelu pri próvoďe.

O s. Vojťechovi aneb Adalbertovi, biskupovi a mučedelňíkovi, královsta uherského patrónovi.

O s. Jurovi, mučedelňíkovi.

O s. Markovi, evanďeľistovi.

O ss. Fiľipovi a Jakubovi (menšém), apoštoloch.

O s. Žigmundovi, královi a mučedelňíkovi.

O naľezeňú s. kríža.

O s. Floriánovi, mučedelňíkovi, proti ňebezpečenstvu ohňa patrónovi.

O s. Stanislavovi, biskupovi a mučedelňíkovi.

O s. Izidórovi, sedlákovi a viznavačovi, sedlákov a pacholkov patrónovi.

O s. Jánovi Nepomuckém, mučedelňíkovi, cťi a dobrého ména patrónovi.

O s. Urbánovi, pápežovi a mučedelňíkovi, mocném vinohradov ochrancovi.

O s. Norbertovi, biskupovi a viznavačovi.

O s. Barnabášovi, apoštolovi.

O s. Antoňínovi Paduanském, k naľezeňú straťeních vecí patrónovi.

O s. Vítovi, mučedelňíkovi.

O s. Alojziovi, ňevinnosťi a čistoti patrónovi.

O s. Jánovi Krsťitelovi.

O s. Ivánovi, pústevňíkovi a viznavačovi.

O s. Ladislavovi, královi uherském, viznavačovi.

O ss. apoštoloch Petrovi a Pavlovi.

O naščíveňú bl. Panni Marie.

O s. Prokopovi, opátovi a viznavačovi.

O s. Margeťe, panňe a mučedelňici.

Na ďeň rozesláňá ss. apoštolov.

O ss. Ondrejovi a Benediktovi, pústevňíkoch a mučedelníkoch.

O s. Kunegunďe, panňe, královnéj polskej.

O s. Marii Magdaľéňe.

O s. Jakubovi vatšém, apoštolovi.

O s. Anňe, matce bl. Panni Marie.

O s. Ignácovi z Lojoli, viznavačovi.

O s. Žofii a troch jéj cérách Víri, Náďeji a Lásce, pannách a mučedelňicách.

O s. Alfonzovi z Ligora, viznavačovi a biskupovi.

O s. Dominikovi, zakladatelovi rádu kazatelského.

Na ďeň bl. Panni Marie sňažnéj.

O s. Ožvaldovi, královi a mučedelňíkovi.

O premeňeňú Krista Pána.

O s. Donátovi, biskupovi a mučedelňíkovi, proťi škodľivéj búrce patrónovi.

O s. Vavrincovi, mučedelňíkovi.

Na svátek Naňebevzaťá bl. Panni Marie.

O s. Róchovi, proťi moru a nákazľivím ňemocám patrónovi.

O s. Hiacintovi, viznavačovi.

O s. Heľeňe, císarovnéj.

O s. Štefanovi, královi a královstva uherského patrónovi.

O s. Bernardovi, opátovi.

O s. Bartolomejovi, apoštolovi.

O s. Jozefovi Kalazantském, viznavačovi.

O s. Augustínovi, biskupovi a cirkvi učitelovi.

O ss. Ščastném a Zbožném, mučedelňíkoch.

O ss. Anďeloch strážcoch.

O s. Rozaľii, panňe, proťi moru patrónce.

Na svátek naroďeňá bl. Panni Marie.

Na svátek najsvaťejšého ména bl. Panni Marie.

O povíšeňú s. kríža.

O s. Ludmiľe, mučedelnici.

O s. Jánovi Kantském, viznavačovi.

O s. Matúšovi, apoštolovi.

O s. Emerámovi, biskupovi a mučedelňíkovi.

O s. Gerardovi, biskupovi a mučedelňíkovi.

O ss. Kozmovi a Damiánovi, mučedelňíkoch.

O s. Václavovi, českém vodcovi a mučedelňíkovi.

O s. Michalovi, archanďelovi.

O s. Jeronimovi, viznavačovi a cirkvi učitelovi.

Na slavnosť najsvaťejšého rúženca bl. Panni Marie.

O s. Franciškovi Serafínském, viznavačovi.

O s. Franciškovi Borgiášovi, viznavačovi.

O s. Terezi, panňe.

O s. Havlovi, opátovi.

O s. Hedvíge, vdove, vívodovej polskej.

O s. Lukášovi, evanďeľistovi.

O s. Vendelínovi, proťi pádu lichvi patrónovi.

O s. Uršuli a tovariškách, pannách a mučedelňicách.

O s. Jánovi Kapistranském, viznavačovi.

O s. Rafaelovi, archanďelovi.

O s. Demitrovi, mučedelňíkovi.

O ss. Šimónovi a Judovi ináč i Tadeovi, apoštoloch.

O všech svatích.

O všech verních dušičkách.

O s. Imrichovi, kňížaťi a viznavačovi.

O s. Leonardovi, knazovi a pústevňíkovi, vazňov patrónovi.

O s. Marťinovi, biskupovi a viznavačovi.

O s. Stanislavovi Kostkovi.

O s. Leopoldovi, viznavačovi.

O s. Alžbeťe, vdove.

Na ďeň obetováňá bl. Panni Marie.

O s. Cecíľii, panňe a mučedelňici.

O s. Kľemensovi, pápežovi a mučedelňíkovi.

O s. Kateriňe, panňe a mučedelňici.

O s. Ondrejovi, apoštolovi.

O s. Franciškovi Ksaverském, viznavačovi.

O s. Barbori, panňe a mučedelňici.

O s. Mikulášovi, biskupovi a viznavačovi.

O s. Ambrózovi, biskupovi a cirkvi učitelovi.

Na svátek počaťá bl. Panni Marie.

O s. Lucii, panňe a mučedelnici, proťi sľepoťe patrónce.

O očekáváňú porodu bl. Panni Marie.

O s. Tomášovi, apoštolovi.

O s. Servulovi, ubohém žebrákovi, proťi šlaku patrónovi.

O s. Štefanovi, prvomučedelňíkovi.

O s. Jánovi, apoštolovi a evanďeľistovi.

O mláďátkách.

Obecná k bl. Panne Marii.

K bl. Panňe Marii za odvráťeňí skutečného trestu božého.

O ss. mučedelňíkoch a mučedelňicách.

O kterémkoľvek s. viznavačovi biskupovi a kňazovi.

O kterémkoľvek s. viznavačovi.

O kteréjkoľvek s. panňe.

O kteréjkoľvek s. vdove.

O svatích kajících.

Na hodi aneb na posvácáňí chrámu.

Za rímského otca pápeža.

Za krála.

Na památku strašľivéj povodňe Váhu ďňa 26. srpňa roku 1813./141[995] Originál listu je v LAMS. Chýbajúci rok v dátume dopĺňame podľa obsahu listu.

[996] Tento „porádek“, v akom sa 141 piesní má zaradiť, pripojil Hollý na osobitnom papieri k tomuto listu, odkiaľ ho pretláčame aj do vydania. V III. zväzku Básňí Jana Hollého sa však toto poradie podstatne zmenilo, a to jednak tým, že počet piesní sa ešte značne rozmnožil, a jednak, že konečné usporiadanie piesní sa prispôsobilo tzv. cirkevnému roku.

[997] Ján Derčík (list 25, úvodná pozn.) cenzuroval ešte Hollého Cirillo-Metodiadu (LL V, 1895, 3, s. 35 — 36). Či cenzuroval aj Katolíckí spevňík, na to sme nenašli dosiaľ konkrétny doklad.

[998] Hollý začal skladať svoje rýmované piesne niekedy na jar 1842, keď skončil piesne metrické (pozri list 76).

[999] Frašták — Hlohovec

[1000] franciškár — františkán

[1001] V tomto čase si farské matriky vedie síce sám Hollý, ale napr. v matrike pokrstených sa uvádza, že ho vo funkcii zastupuje hlohovský františkán Anton Mosonyi alebo niektorý susedný farár. Tieto zápisy sú v čase medzi 11. májom — 7. augustom 1841. (Madunické matriky v Št. archíve v Nitre.)

[1002] Hollý mal ísť v sprievode Jozefa Petroviča už 15. júna 1841 do Bratislavy, aby sa dal portrétovať Liederovi. Keďže však vtedy bolo zlé počasie, cestu odložili na 21. — 23. júna, ale vtedy zas začala Hollého trápiť choroba, a tak sa cesta uskutočnila až začiatkom septembra 1841. (Korešpondencia Jozefa Petroviča.)

[1003] T. j. Kaiserov portrét Hollého.

[1004] Do Budína volal Hamuljak Hollého — tiež vo veci portrétovania — v liste 70.

[1005] Roz. predplatiteľov na Básňe Jana Hollého.

[1006] Z chtelnického dekanátu (14 fár), do ktorého Hollý patril, bolo iba päť predplatiteľov na Hollého súborné dielo: Jozef Pantoček (Borovce), Jozef Kubica (Dechtice), Martin Lackovič (Dobrá Voda), Michal Lacuška (Chtelnica) a Ondrej Rišák (Voderady).

[1007] Zo svätojánskeho dekanátu (9 fár) sa predplatil iba jeden farár: Štefan Mateovich (Borský Mikuláš).

[1008] Juraj Obermayer (1808 — 1880) — rodák z Vrbového, vyštudoval teológiu vo Viedni a od r. 1837 bol farárom v Urminciach, odkiaľ prešiel r. 1852 do Chtelnice. Hollý mu venoval aj ódu {Básňe I, 1841, s. 250; Dielo VIII, s. 121 — 122). Obermayer patril k národne uvedomeným kňazom, priatelil sa napr. aj so Štúrom a zaslúžil sa o postavenie pomníka Hollému na Dobrej Vode. Bol tiež medzi predplatiteľmi na Hollého dielo. (L. Némethy, Series parochiarum et parochorum, s. 826; Sokol II, 1863, s. 237, 273 — 274; Ján Hollý očami svojich súčasníkov.)

[1009] Meno tohto predplatiteľa napísal Hollý zaiste na osobitný lístok, ktorý sa pri liste nezachoval. Ním bol „Theod. Schmidt, c. k. poručňík (lieutenant) pri pluku koňíkov kňížaťa Hohenzollern, v Opave“. (Tak je uvedený medzi predplatiteľmi na Hollého dielo.)

[1010] Jókeő — maď. názov Dobrej Vody. — O spore pozri aj Hollého list 69.

[1011] Preklad z latinčiny: „Trestný čin atď. — — — Stránka J. nielenže za tento celý čas (23 rokov) služby stránku A. nevyplatila, čím zostala dlžná 2366 zl. 10 gr., lež keď sa dožadovala svojho platu, túto — nevedno prečo — dňa 24. decembra 1839, keď sa slávil Štedrý večer, neostýchala sa, nehľadiac na pohoršenie sebe zvereného ľudu a na zneváženie kňazskej láskavosti, vlastnou rukou hrozne stĺcť a dokonca dokrvaviť; ba za vlasy vytiahla stránku A. z farskej budovy na ulicu, chcela ju hodiť do jarku, a bola by stránke A. spôsobila viaceré ukrutnosti, ba vari priam smrť, keby vlastná rodina slúžky stránky J., presvedčená o nevine stránky A., nebola stránku A. vyslobodila zo surových rúk stránky J. — — —“

[1012] Roz.: Ostatné nestačilo kryť ani spôsobené škody.

[1013] Roz.: Ostatné nestačilo kryť ani spôsobené škody.

[1014] Jozef Petrovič sa chcel v tomto čase stať slovenským kaplánom v Pešti a do tejto veci zaangažoval aj Hamuljaka.

[1015] Predtým poslal Hollý Hamuljakovi osemzväzkové Heyneho vydanie Homérovej Iliady (list 68) a teraz mu ponúka pravdepodobne strassburské vydanie Homérovej Odyssey (Homeri Odyssea, eiusdem Batrachomyomachia, Hymni, aliaque eius opuscula, seu catalecta. Cum praefatione, scholiis et indice D. Giphanii. Argentorati [1572]), ktoré Hamuljak uvádza vo svojom General-Katalogu s poznámkou, že dielo je bez titulného listu. (Giphanius = Hubert van Giffen; Argentoratum = Strassburg.)

[1016] František Gábor účinkoval v Banskej Bystrici a Kremnici a v škol. rokoch 1798/99 — 1809/10 bol profesorom gramatických tried na bratislavskom gymnáziu, odkiaľ odišiel na gymnázium do Budína. V Hollého životopise sa uvádza, že Hollý u tohto profesora skončil štvrtú triedu v Bratislave. (I. Lévay, A beszterczebányai kir. kath. főgymnasium értesítője az 1894 — 1895. tanévről, Ban. Bystrica 1895, s. 252; B. Schönvitzky, A pozsonyi kir. kath. főgymnásium története, Bratislava 1896, s. 284 — 285; Schematismy; Básňe Jana Hollého III, 1842, s. IV.)

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.