Zlatý fond > Diela > Korešpondencia Jána Hollého


E-mail (povinné):

Ján Hollý:
Korešpondencia Jána Hollého

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Bohumil Kosa, Robert Zvonár, Viera Studeničová, Michal Belička, Zuzana Babjaková, Zdenko Podobný, Ivana Gondorová, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Erik Bartoš, Ida Paulovičová, Katarína Tínesová, Peter Páleník, Barbora Majerníková.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 33 čitateľov


 

List 67. Martin Hamuljak

[930] (12. X. 1840)

Najdražší práťelu!

Ňezdraví, buď ležať buď izbu vartovať, a preto jakékolvek práce na klinček zavesiť sem musel cez ňekolko tídňov, — včil, buď bohu chvála, zas lepšej.

Pre doplňeňie posílám Jím v príloze vitlačené v tohoročnéj Zore ostatňé Jejích práce s prosbú, abi i této, jako jiné, prehlédnuť a opravené pre nastávajícé nové a úplné vidánie svojích prác mi pohodelním časem zpátkem poslať ráčili. To jedno, — druhé prosím: abi mi jistú náďej laskave dať ráčili, že Satiri Horácové a Batrachomyomachiu k ťisku též pristrojenú ovšem očekávať a na ňe rátať móžem? — Po treťé spitujem sa Jích: zdáliž preložené Rozličné básňe (ku kterím ňepochibňe i Satiri Horácové a Batrachomyomachia prináležiť budú) prvej, to jest pred Eneidú stáť musá, aňeb snáď táto najprv stáť a Rozličné básňe nasledovať móžú?[931] Toto posledňé i s téj príčini bich rád veďeť, poňeváč stať sa móže, že preloženiá na 2 zvazki sa rozďelá a na konci ostatňého, mislím, i ména predplatitelov úplňe tlačiť sa budú, čo aspon pol hárka, až ňe celí, viňese;[932] avšak ohlad tento ňeňí vec dúležitá, móžú teda, až za lepšé súďá, Rozličné básňe predísť a Eneida nasledovať.

Vóbec porádek, ve kterém práce tlačené biť majú, Jejích Milosť[933] juž predpísali, i že Sláv ze Svatoplukem spolu biť ňesmú, oznámili, čo všecko svato sa zachová;[934] ohledňe jeďiňe preložeňí ešťe úmisel Jejích, jako sem predpodotknul, očekávať buďem, poňeváč to jeďiňe od Jejích úsudku visí. Otázka ale ešťe pozostává, v kolko zvazkoch ozaj všecké této práce vidať sa majú?

Jejích Milosť súďá, že bi sa všecko na 4 zvazki, a púvodné síce na 3 rozďeliť, preloženia ale v jednom vidať, — až bi ale treťí zvazek malí bol, že bi sa částka preložeňí do ňeho preňésť, — koňečňe, až bi sa predca 3 zvazki póvodních básňí malé zdáli, že bi sa i na dva rozhodnuť mohli.

V prvém pádu mali bi priísť do 1-ho zvazku (mimo predmluvi atp., na čo ale berem)

hárek 1 a) Selanki, vinášajícé hárkov ale 4 4/16 b) Rozličné básňe ale 1 7/16 c) Žalospevi ale 3 5/16 d) Ódi ale 6 8/16 Vespolek hárki[935] 16 8/16. do 2-ho zvazku[936] e) Svatopluk ale 12 11/16 f) Cirillo-Metodiada ale 4 14/16 17 9/16 do 3-ho zvazku[937] g) Sláv ale hárkov 5 5/16 h) Životopis ss. Cir. a Met., Bájosloví a Visvetl. 4 13/16 i) Prosodia ale 3 4/16 13 6/16 do 4-ho[938] k) Preložené Rozličné básňe 5 5/16 l) K tomu Horacové Satiri a Batrachomyomachia 4 4/16 m) Eneida ale 18 7/16 Na predplatitelov ale 1 29

Ve hromaďe hárkov[939] ale 76 7/16

V druhém pádu, až bi toťiž 3-ťí zvazek zvetšiť sa musel, vinášal bi

1-ví zvazek tolko, jako višej 16 8/16 2-hí zvazek pohotove 17 9/16 3-ťí zvazek bi mimo hore viloženích hárkov 13 6/16 obsahoval časť preložeňí, menoviťe pod k) ale 5 5/16 a pod l) 4 4/16 22 15/16 4-tí zvazek bi obsahoval samú Eneidu pod m) ale 18 7/16 a ména predplatitelov ale na 1 19 7/16

Ve hromaďe ale 76 7/16.

Koňečňe v treťém pádu obsahoval a vinášal bi:

1-ví zvazek mimo predmluvi atp. ale 1 pod a), b), c), d) 15 8/16 pod e) ale 12 11/16 29 3/16 2-hí zvazek pod f) ale 4 14/16 pod g), h), i) ale 13 6/16 18 4/16 3-ťí zvazek všecké preložeňia pod k), l), m) a predplatitelov ale 29

Ve hromaďe 76 7/16.

A čože bi povedali? až bi sa všecko v páťích, púvodné toťiž práce ve 3 a preložeňiá ve 2 vidali, ku príkladu takto:

1-ví bi obsahoval jako višej 16 8/16 2-hí pohotove ale 17 9/16 3-tí pohotove 13 6/16 4-tí pod m) to jest Eneidu ale 18 7/16, aňebo pod k), l) ale 9 9/16 5-tí ostatňé preložeňiá pod k), l) s predplatitelmi 10 9/16, aňeb pod m) s predplatitelmi ale 19 7/16

Ve hromaďe 76 7/16.

Poňeváč v celku jednota (unitas) panovať a túto hlavní titul visloviť, nasledovňe s tímto každá v celku obsažená částka zrovnávať sa musí, titul, kterí vidáňiu tomuto predložiť žádajú, toťiž: Básňe od J. H., ňechce sa mi lúbiť z príčini tej: že medzi prácami, toťiž pod h) a i) i prostomluva, a síce temer v 8. hárkoch a tak skoro v ďevátéj částce celosťi sa nachádzá. Já bich radňej: Úplné ďíla Jana Hollého (aneb nečo tomuto podobného) vidané od Spolku milovňíkov reči a slovesnosťi slavjanskéj položil, a kolkokolvek zvazkov bi bolo, v každém bich hlavní tento titul opakoval. Rozďelil bich všecko na dve buď kňihi buď radňej časťe aneb odďeleňiá, aňebo podobňe; toťiž na púvodné ďíla a na preložeňiá. V tích zvazkoch, které bi púvodné ďíla zaujímali, doložil bich: Prvňá kňiha (anebo radňej časť aneb odďelenie). Púvodné ďíla a pod to: Zvazek prvňí, druhí a snaď treťí, a pod tímto: kráťučkí titul obsaženích v tomže zvazku vecí; tam ale, kďe bi preložeňiá prišli, doložil bich: Druhá kňiha (aňeb radňej časť aneb odďelenie). Preloženiá a pod to, bol-li bi len jeden zvazek, poveďel bich: Jeďiní zvazek aneb Prvňí a jeďiní (aneb: a ostatňí) zvazek, boli bi ale dva zvazki, tu bich zas povedal: Prvňí, druhí zvazek a pod tím zase skrátka titule obsaženích vecí. Mimo tak skrátka na čele každého zvazku dotknutích vecí v ňem obsaženích dodal bi sa v každém buď pred samú materiú buď radňej ze zadu, t. j. na konci, obšírňejší registrík tíchže vecí.

Prvej ešťe, než prítomnú vec v celém objemu Spolku predložím, prosím o koňečné Jejích Milosťi náhledi v ňej, abi sa potrebné ohlášenie a pozvánie k predplaťeniu[940] primjerňe prichistať a do behu dať mohlo. S tím Jích pod ochranu pána boha porúčám, zostávajíc

Jejích úprimní ctitel a prátel M. H.

V Buďíne 12. ríjňa 1840[930] Originál listu je v LAMS. Je to pravdepodobne iba koncept, nie čistopis. Na prvej strane v pravom rohu hore je adresát a záznam o spôsobe odoslania listu:

AR. & clar. domino Joanni Hollí eccl. Madunicz. parocho & & in Madunicz

Sub superiori cortesia domini Galgoczensis capellani Hulényi franco & recommand.

Kreutzband.

(Preklad: „Veľadôstojnému a slávnemu pánovi Jánovi Hollému, madunickému farárovi atď. atď. v Maduniciach. Na vyššie uvedenú adresu pána hlohovského kaplána Hulényiho. Vyplatené a doporučene. Krížová páska.“)

„Kreutzband“ — druh zásielky tlačiva, za ktorú sa platila iba tretina poštovného. Tlačivo bolo zavinuté do papierového pása, z ktorého vložené tlačivo muselo vyčnievať, aby sa na pošte ľahko dalo presvedčiť, že skutočne ide o tlačivo. (Podrobný opis takejto zásielky pozri A. Maťovčík, Listy P. J. Šafárika M. Hamuljakovi, s. 207 — 208.)

Alexander Hulényi (1808 — 1875) — rodák z Chtelnice, bol od r. 1834 kaplánom v Hlohovci a r. 1842 prešiel za farára na Brezovú (L. Némethy, Series parochiarum et parochorum, s. 637.)

[931] Preklad Eneidy sa dostal na koniec IV. zväzku súborného diela.

[932] Predplatitelia sú uvedení na konci IV. zväzku v rozsahu siedmich strán.

[933] V pôvodine iba skratka: Msť (tak aj ďalej v liste).

[934] Tento plán poslal Hollý v liste 63.

[935] Prvý zväzok Básňí Jana Hollého vyšiel v rozsahu 8 + 262 strán čiže 16 hárkov a 14 strán.

[936] Druhý zväzok Básňí mal 4 + 258 strán čiže 16 hárkov a 6 strán.

[937] Tretí zväzok Básňí sa v definitívnej úprave rozvrhol ináč (pozri list 65, pozn. 12) a vyšiel v rozsahu 16 + 400 strán, čiže 26 hárkov.

[938] O IV. zväzku Básňí pozri list 65. Tento zväzok bol najväčší; mal 12 + 414 + 10 strán čiže 27 hárkov a 4 strany.

[939] Všetky štyri zväzky Básňí mali dovedna rozsah 86 a pol hárkov.

[940] Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej vydal tlačou osobitný oznam, datovaný v Budíne 20. februára 1841, o vydávaní Básňí Jana Hollého (takýto oznam pozri v knihe Ján Hollý očami svojich súčasníkov, s. 100 — 103). Podľa neho malo vyjsť Hollého dielo v rozsahu 75 — 80 hárkov.

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.